Akışkan Aşk

 

08.12 – 07.01 | BAS 24’ |

Açılış: 18.00

Nadan’ın ilk sergisi ‘Akışkan Aşk’ 8 Aralık 2023’te Belm’art Space’te açılıyor!

Sanatçı, çalışmalarında günümüzdeki gösterişçi tüketim kültürü modellerini sosyal medyalardaki imaj bombardımanlarıyla birlikte düşünmeyi amaçlamaktadır. Bunun yanında toplumsal ve bireysel hafızaya ilişkin imgelem dünyasının nasıl yeniden yapılandırılabileceğini bireysel düzeyde tartışmak, yeni birleşimler- ilişkisellikler oluşturmak Nadan’ın sanat üretiminin temel motivasyonlarını oluşturuyor. Bu iz sürme eyleminin belirsiz duraklar boyunca Nadan’ı götürdüğü yerlerin genellikle absürd olanın kıyıları olması çalışmalarının tanımlanabileceği bir zemin sağlıyor. Günümüzü anlamlandırabilme, çözümleyebilme açısından modanın ve kliplerin oldukça önemli veriler sunduğu düşünülebilir. Bunların çağdaş bir ikonografi oluşturduğunu belirtebiliriz. Bu ikonografiyi sanat bağlamında yeniden düşünmek, Nadan’ın çalışmalarının biçemine ilişkin veriler sağlıyor. Aynı zamanda mevcut dünya imgesine dair ipuçlarını sunuyor; Absürd, İronik, İkonik. 

Serginin başlığındaki ‘Akışkan’ ifadesi, maddenin hallerinin bir alt kümesi olarak tanımlanır. Temel özelliği, sürekli biçim değiştirmesidir. Bu da ‘Akışkan’ın sabit, durağan bir denge durumuna dayanamayacağı anlamına gelir. Yani bir geçiciliktir söz konusu olan. Akışkan’ın sınırları belirlenmiş bir form içerisinde ikame etmesi arzu ekonomisi içinde değerlendirilebilir. Yani sürekli dışarıya taşmaya meyleden, bir fazlalık/aşırılık durumundan söz etmek mümkün. Arzu ekonomisine dayalı akışkanlık iki yönlü hareket eder; bu yönlerden birini güncel kapitalizmin tüketim pazarının devasa güçleri tarafından dileğe dayalı eylem (arzu üretimi) oluştururken, diğerini olumluluk ve saf çoğulluk oluşturur. İkincisi sıra dışı eğilimleri güçlendirir, yeni kalıplar, yeni biçimler öneren stratejileri benimser. Kültür endüstrisi rızaya dayalı arzular üretirken aynı zamanda arzuyu maddeleştirip tüketim dolayımına sokar. Bu da arzunun metafizik boyutunu sönümlendirir. Sanat imgesi, bu sönümlenmiş arzuyu yeniden canlandırabilir. Nadan çalışmalarında, güncel kapitalizmin tüketim imgelerini yeni biçimler önerme noktasında ele alarak, bir olumluluk olarak değerlendiriyor. Arzuyu yaşamsal enerjiye koşumlandırarak aşk bağlılığının saflarına çekiyor.